Tập làm văn – Tuần 6 trang 28 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1: Viết lại những điểu em đã kể trên lớp về buổi đầu em…

Viết lại những điểu em đã kể trên lớp về buổi đầu em đi học thành một đoạn văn (từ 5 đến 7 câu).. Tập làm văn – Tuần 6 trang 28 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Tập làm văn – Tuần 6 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 … Đọc tiếpTập làm văn – Tuần 6 trang 28 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1: Viết lại những điểu em đã kể trên lớp về buổi đầu em…