Tập làm văn – Tuần 4 trang 17 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Viết 3 – 4 câu nói về nội dung mỗi tranh dưới…

Viết 3 – 4 câu nói về nội dung mỗi tranh dưới đây, trong đó có dùng lời cảm ơn hay xin lỗi thích hợp. Tập làm văn – Tuần 4 trang 17 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Tập làm văn – Tuần 4 – Vở bài tập Tiếng … Đọc tiếpTập làm văn – Tuần 4 trang 17 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Viết 3 – 4 câu nói về nội dung mỗi tranh dưới…

Tập làm văn – Tuần 4 trang 17 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Viết 3 – 4 câu nói về nội dung mỗi tranh dưới…

Viết 3 – 4 câu nói về nội dung mỗi tranh dưới đây, trong đó có dùng lời cảm ơn hay xin lỗi thích hợp. Tập làm văn – Tuần 4 trang 17 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Tập làm văn – Tuần 4 – Vở bài tập Tiếng … Đọc tiếpTập làm văn – Tuần 4 trang 17 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Viết 3 – 4 câu nói về nội dung mỗi tranh dưới…