Tập làm văn – Tuần 19 trang 5 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Viết lời đáp của các bạn học sinh trong mãi tranh…

1. Viết lời đáp của các bạn học sinh trong mãi tranh dưới đây . Tập làm văn – Tuần 19 trang 5 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Tập làm văn – Tuần 19 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 1. Viết lời đáp của các … Đọc tiếpTập làm văn – Tuần 19 trang 5 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Viết lời đáp của các bạn học sinh trong mãi tranh…