Tập làm văn – Ôn tập kể chuyện trang 93 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1: Tập làm văn – Ôn tập kể chuyện. 1. Ghi vắn…

Tập làm văn – Ôn tập kể chuyện. 1. Ghi vắn tắt một câu chuyện về một trong các đề tài sau (chuẩn bị cho bài nói) . Tập làm văn – Ôn tập kể chuyện trang 93 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1 – Tập làm văn – Ôn tập kể … Đọc tiếpTập làm văn – Ôn tập kể chuyện trang 93 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1: Tập làm văn – Ôn tập kể chuyện. 1. Ghi vắn…