Tập làm văn – Luyện tập phát triển câu chuyện trang 52 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Tập làm văn – Luyện tập…

Tập làm văn – Luyện tập phát triển câu chuyện. 1. Đọc lại các đoạn văn trong truyện Vào nghề điền vào chỗ trống. Tập làm văn – Luyện tập phát triển câu chuyện trang 52 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1 – Tập làm văn – Luyện tập phát triển câu … Đọc tiếpTập làm văn – Luyện tập phát triển câu chuyện trang 52 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Tập làm văn – Luyện tập…

Tập làm văn – Luyện tập phát triển câu chuyện trang 55 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Tập làm văn – Luyện tập…

Tập làm văn – Luyện tập phát triển câu chuyện. 1. Dựa vào nội dung trích đoạn kịch Ở Vương quốc Tương Lai hãy ghi lại vắn tắt câu chuyện ấy theo trình tự thời gian. Tập làm văn – Luyện tập phát triển câu chuyện trang 55 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 … Đọc tiếpTập làm văn – Luyện tập phát triển câu chuyện trang 55 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Tập làm văn – Luyện tập…