Soạn bài Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử trang 65 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1. Tìm Các chi tiết cho hấy nhà Chử Đòng Tử rất nghèo.Câu 2….

Tập đọc: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử – Soạn bài Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử trang 65 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Tìm Các chi tiết cho hấy nhà Chử Đòng Tử rất nghèo.Câu 2. Cuộc gặp gỡ kì lạ giữa Chử Đồng Tử và Tiên Dung diễn … Đọc tiếpSoạn bài Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử trang 65 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1. Tìm Các chi tiết cho hấy nhà Chử Đòng Tử rất nghèo.Câu 2….