Soạn bài Những quả đào trang 91 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2…

Tập đọc: Những quả đào – Soạn bài Những quả đào trang 91 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu hỏi 1: Người ông dành những quả đào cho ai?Câu hỏi 2: Mỗi cháu của ông đã làm gì với những quả đào?Câu hỏi 3: Nêu nhận xét của ông về từng đứa cháu. Vì … Đọc tiếpSoạn bài Những quả đào trang 91 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2…