Soạn bài Một vụ đắm tàu trang 108 SGK Tiếng Việt 5 tập 2 – Tiếng Việt lớp 5…

Tập đọc: Một vụ đắm tàu – Soạn bài Một vụ đắm tàu trang 108 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. 1. Nêu hoàn cảnh và mục đích chuyến đi của Ma-ri-ô và Giu-li-ét-ta. 2. Giu-li-ét-ta chăm sóc Ma-ri-ô như thế nào khi bạn bị thương ? Câu hỏi: 1. Nêu hoàn cảnh và mục … Đọc tiếpSoạn bài Một vụ đắm tàu trang 108 SGK Tiếng Việt 5 tập 2 – Tiếng Việt lớp 5…