Soạn bài Một trường tiểu học vùng cao trang 118 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 – Tiếng Việt lớp 3…

Tập đọc: Một trường tiểu học vùng cao – Soạn bài Một trường tiểu học vùng cao trang 118 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 . Ai dẫn khách đi thăm trường Câu 1 : Ai dẫn khách đi thăm trường Trả lời: Em Sùng Tờ Dìn, liên đội trưởng chúng tôi đi thăm trường.   … Đọc tiếpSoạn bài Một trường tiểu học vùng cao trang 118 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 – Tiếng Việt lớp 3…