Soạn bài Luật tục xưa của người Ê – đê trang 56 SGK Tiếng Việt 5 tập 2 – Tiếng Việt lớp 5…

Tập đọc: Luật tục xưa của người Ê – đê – Soạn bài Luật tục xưa của người Ê – đê trang 56 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. 1. Người xưa đặt ra luật tục để làm gì ? 2. Kể những việc mà người Ê-đê xem là có tội. Câu hỏi: Câu 1. … Đọc tiếpSoạn bài Luật tục xưa của người Ê – đê trang 56 SGK Tiếng Việt 5 tập 2 – Tiếng Việt lớp 5…