Soạn bài Cò và Cuốc trang 37 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2…

Tập đọc: Cò và Cuốc – Soạn bài Cò và Cuốc trang 37 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu hỏi 1. Thấy Cò lội ruộng, Cuốc hỏi thế nào? Câu hỏi 2: Vì sao Cuốc lại hỏi như vậy?Câu hỏi 3: Câu trả lời của Cò chứa, một lời khuyên. Lời khuyênấy là gì? … Đọc tiếpSoạn bài Cò và Cuốc trang 37 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2…

Soạn bài Cò và Cuốc trang 37 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2…

Tập đọc: Cò và Cuốc – Soạn bài Cò và Cuốc trang 37 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu hỏi 1. Thấy Cò lội ruộng, Cuốc hỏi thế nào? Câu hỏi 2: Vì sao Cuốc lại hỏi như vậy?Câu hỏi 3: Câu trả lời của Cò chứa, một lời khuyên. Lời khuyênấy là gì? … Đọc tiếpSoạn bài Cò và Cuốc trang 37 SGK Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiếng Việt lớp 2…