Soạn bài tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai – Tiếng Việt lớp 5…

Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai – Soạn bài tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai. Câu 2: Người dân Nam Phi đã làm gì để xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc. TẬP ĐỌC: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai I. CÁCH ĐỌC Đọc trôi chảy, lưu loát. Chú … Đọc tiếpSoạn bài tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai – Tiếng Việt lớp 5…

Chính tả Ê-mi-li, con trang 55 sgk Tiếng Việt lớp 5, Bài 1 nhớ viết Ê – mi – li, con ; bài 2 tìm những tiếng ưa hoặc ươ trong hai khổ thơ …

Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai – Chính tả Ê-mi-li, con trang 55 sgk Tiếng Việt lớp 5. Bài 1 nhớ viết Ê – mi – li, con ; bài 2 tìm những tiếng ưa hoặc ươ trong hai khổ thơ dưới đây. Nêu về cách ghi dấu thanh ở các tiếng ấy ; … Đọc tiếpChính tả Ê-mi-li, con trang 55 sgk Tiếng Việt lớp 5, Bài 1 nhớ viết Ê – mi – li, con ; bài 2 tìm những tiếng ưa hoặc ươ trong hai khổ thơ …

KỂ CHUYỆN Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia, Chọn một trong hai đề kể lại một câu chuyện em đã chứn kiến hoặc một việc em đã…

Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai – KỂ CHUYỆN Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia. Chọn một trong hai đề kể lại một câu chuyện em đã chứn kiến hoặc một việc em đã làm thể hiện tình hữu nghĩ giữa nhân dân KỂ CHUYỆN Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham … Đọc tiếpKỂ CHUYỆN Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia, Chọn một trong hai đề kể lại một câu chuyện em đã chứn kiến hoặc một việc em đã…

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hữu nghị – Hợp tác trang 55 sgk Tiếng Việt lớp 5, Xếp những từ có tiếng “hữu” cho dưới…

Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai – Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hữu nghị – Hợp tác trang 55 sgk Tiếng Việt lớp 5. Xếp những từ có tiếng “hữu” cho dưới đây bài 2 xếp những từ có tiếng hợp cho thành hai nhóm bài 3 đặt câu với các … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hữu nghị – Hợp tác trang 55 sgk Tiếng Việt lớp 5, Xếp những từ có tiếng “hữu” cho dưới…