Từ trái nghĩa SBT Ngữ Văn 7 tập 1: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 88, 89…

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 88, 89 SBT Ngữ Văn 7 tập 1. Đối chiếu từ ở cột A với cột B. Ghi lại những cặp từ trái nghĩa.  Soạn bài Từ trái nghĩa Bài tập 1 – 4 Bài tập 1,2,3,4 trang 129, SGK. 5. Đối chiếu từ ở … Đọc tiếpTừ trái nghĩa SBT Ngữ Văn 7 tập 1: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 88, 89…