Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ- SBT Văn 10 tập 1 trang 108…

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 108 SBT Ngữ văn 10 tập 1. Tìm và phân tích phép ẩn dụ trong các câu sau… oSoạn bài Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ 1. Tìm và phân tích phép ẩn dụ trong các câu sau : a)         … Đọc tiếpThực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ- SBT Văn 10 tập 1 trang 108…