Thực hành các phép tu từ: Phép điệp và phép đối Văn 10 tập 2: Giải câu 1, 2, 3 và câu 1, 2, 3, 4, 5…

Giải câu 1, 2, 3 và câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 98 SBT Ngữ văn 10 tập 2. Phân tích tác dụng của phép điệp trong các câu sau . Soạn bài Thực hành các phép tu từ: Phép điệp và phép đối BÀI TẬP I – PHÉP ĐIỆP 1. Bài tập 1, … Đọc tiếpThực hành các phép tu từ: Phép điệp và phép đối Văn 10 tập 2: Giải câu 1, 2, 3 và câu 1, 2, 3, 4, 5…