Bài Thành ngữ SBT Văn 7 tập 1 trang 106: Đặt câu với mỗi thành ngữ : nước đến chân mới nhảy…

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 106 SBT Ngữ Văn 7 tập 1. Đặt câu với mỗi thành ngữ : nước đến chân mới nhảy, rán sành ra mỡ, nước đổ đầu vịt, ghi lòng tạc dạ, nở từng khúc ruột. 1 – 4  Bài tập 1,2,3,4 trang 145, SGK. 5. … Đọc tiếpBài Thành ngữ SBT Văn 7 tập 1 trang 106: Đặt câu với mỗi thành ngữ : nước đến chân mới nhảy…