Sau phút chia li (trích Chinh phụ ngâm khúc) SBT Văn 7 tập 1 trang 58: hế nào là thể thơ song thất lục bát?…

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 58 SBT Ngữ Văn 7 tập 1. Có người muốn biết thế nào là thể thơ song thất lục bát. Em hãy giúp họ điều đó.. Soạn bài Sau phút chia li (trích Chinh phụ ngâm khúc) SBT Ngữ Văn 7 tập 1 – Soạn bài Sau phút … Đọc tiếpSau phút chia li (trích Chinh phụ ngâm khúc) SBT Văn 7 tập 1 trang 58: hế nào là thể thơ song thất lục bát?…