Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh: 1, 2, 3, 4 trang 91 SBT Ngữ văn 11…

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 91 SBT Ngữ văn 11 tập 1. Vì sao có thể cho rằng đoạn trích sau đây đã kết hợp rất thành công hai thao tác lập luận phân tích và so sánh ?. Soạn bài Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân … Đọc tiếpLuyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh: 1, 2, 3, 4 trang 91 SBT Ngữ văn 11…

Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 99 SBT…

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 99 SBT Ngữ văn 11 tập 2. Sưu tầm những bài (đoạn) văn hay, trong đó tác giả sử dụng kết hợp thành công các thao tác lập luận khác nhau. Soạn bài Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so … Đọc tiếpLuyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 99 SBT…