Luyện tập sử dụng từ SBT Văn 7 tập 1 (Giải câu 1, 2 trang 128): Các câu dưới đây mắc lỗi gì về sử dụng từ…

Giải câu 1, 2 trang 128 SBT Ngữ Văn 7 tập 1. Soạn bài Luyện tập sử dụng từ Các câu dưới đây mắc lỗi gì về sử dụng từ ?a) Lỗi về âm, về chính tảb) Lỗi về nghĩa.  Bài tập 1–2: Bài tập 1, 2 trang 179, SGK. 3. Các câu dưới đây … Đọc tiếpLuyện tập sử dụng từ SBT Văn 7 tập 1 (Giải câu 1, 2 trang 128): Các câu dưới đây mắc lỗi gì về sử dụng từ…