Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn SBT Văn 11 tập 1: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 137…

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 137 SBT Ngữ văn 11 tập 1. Sắp xếp câu phỏng vấn và trả lời phỏng vấn sau đây thành những cặp tương ứng. 1. Sắp xếp câu phỏng vấn và trả lời phỏng vấn sau đây thành những cặp tương ứng. (1) Thưa đạo diễn, tôi đồ … Đọc tiếpLuyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn SBT Văn 11 tập 1: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 137…