Lập kế hoạch cá nhân – SBT Văn 10 tập 1: Giải câu 1, 2, 3 trang 121 – hãy viết kế hoạch cá nhân tháng 11…

Giải câu 1, 2, 3 trang 121 SBT Ngữ văn 10 tập 1. Hãy viết kế hoạch cá nhân tháng 11. Soạn bài Lập kế hoạch cá nhân 1. Bài tập 2, trang 153 – 154, SGK. Trả lời: – Đọc bài tập và xác định yêu cầu cần thực hiện. – So với bản … Đọc tiếpLập kế hoạch cá nhân – SBT Văn 10 tập 1: Giải câu 1, 2, 3 trang 121 – hãy viết kế hoạch cá nhân tháng 11…