Bài Đại từ SBT Văn 7 tập 1 trang 36: Cách hiểu về ngôi và số của đại từ…

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 36 SBT Ngữ Văn 7 tập 1. “Người” ở đây là danh từ được dùng như đại từ mang sắc thái ý nghĩa gì ? Em hãy đặt một câu có từ “Người” được dùng như đại từ mang sắc thái ý nghĩa như Tố … Đọc tiếpBài Đại từ SBT Văn 7 tập 1 trang 36: Cách hiểu về ngôi và số của đại từ…