Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) – Rèn luyện chính tả SBT Ngữ Văn 7 tập 1…

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 142 SBT Ngữ Văn 7 tập 1. Đặt câu với mỗi từ sau đây : tắt, tắc, truyền, chuyền, săm, xăm.Soạn bài Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) – Rèn luyện chính tả Bài tập 1. a) Điền chữ x hoặc chữ s vào chỗ trống : … Đọc tiếpChương trình địa phương (phần Tiếng Việt) – Rèn luyện chính tả SBT Ngữ Văn 7 tập 1…