Soạn bài Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra (Thiên Trường vãn vọng) SBT Ngữ Văn 7 tập 1…

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 48 SBT Ngữ Văn 7 tập 1. Phân tích bốn câu thơ trong bài Đêm Côn Sơn của Trần Đăng Khoa ở phần Đọc thêm, trang 81, SGK.. Soạn bài Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra (Thiên Trường vãn vọng) SBT Ngữ Văn 7 tập … Đọc tiếpSoạn bài Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra (Thiên Trường vãn vọng) SBT Ngữ Văn 7 tập 1…