Luyện từ và câu trang 120 tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Viết vào chỗ trống của những từ cho trước đế tạo thành từng cặp từ có nghĩa trái…

Quyển sổ liên lạc – Luyện từ và câu trang 120 sgk tiếng việt 2 tập 2. Câu 1. Viết vào chỗ trống của những từ cho trước đế tạo thành từng cặp từ có nghĩa trái ngược nhau (từ trái nghĩa):Câu 2. Chọn dấu chấm hoặc dấu phẩy điền vào mỗi ô trống trong … Đọc tiếpLuyện từ và câu trang 120 tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Viết vào chỗ trống của những từ cho trước đế tạo thành từng cặp từ có nghĩa trái…

Soạn bài Quyển sổ liên lạc – Tiếng Việt lớp 2…

Quyển sổ liên lạc – Soạn bài Quyển sổ liên lạc. Câu hỏi 1: Trong sổ liên lạc, cô giáo nhắc Trung làm gì?Câu hỏi 2: Bố đưa quyển sổ liên lạc cũ cho Trung để làm gì?Câu hỏi 3. Trong sổ liên lạc thầy cô nhận xét em như thế nào? Câu hỏi 1: … Đọc tiếpSoạn bài Quyển sổ liên lạc – Tiếng Việt lớp 2…