Tiết 5 trang 108, 109 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: Đọc bài thơ Trẻ con ở Sơn Mỹ (Tiếng Việt 5, tập hai, trang…

Đọc bài thơ Trẻ con ở Sơn Mỹ (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 165), thực hiện các yêu cầu ở dưới . Tiết 5 trang 108, 109 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Ôn tập cuối kì 2 Đọc bài thơ Trẻ con ở Sơn Mỹ (Tiếng Việt 5, tập … Đọc tiếpTiết 5 trang 108, 109 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: Đọc bài thơ Trẻ con ở Sơn Mỹ (Tiếng Việt 5, tập hai, trang…

Tiết 4 trang 107, 108 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: Đọc lại bài Cuộc họp của chữ viết (Tiếng Việt 5, tập hai,…

Đọc lại bài Cuộc họp của chữ viết (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 164). Tưởng tượng em là một chữ cái (hoặc một dấu câu) làm thư kí cuộc họp, em hãy viết biên bản cuộc họp đó.. Tiết 4 trang 107, 108 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Ôn … Đọc tiếpTiết 4 trang 107, 108 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: Đọc lại bài Cuộc họp của chữ viết (Tiếng Việt 5, tập hai,…

Tiết 3 trang 105, 106 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1.Dựa vào các số liệu đã cho (Tiếng Việt 5, tập hai, trang…

1.Dựa vào các số liệu đã cho (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 163 – 164), em hãy lập bảng thống kê về tình hình phát triển giáo dục tiểu học của nước ta từ năm học 2000 – 2001 đến năm học 2004 – 2005.. Tiết 3 trang 105, 106 Vở bài tập (SBT) … Đọc tiếpTiết 3 trang 105, 106 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1.Dựa vào các số liệu đã cho (Tiếng Việt 5, tập hai, trang…

Tiết 2 trang 105 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: Dựa vào kiến thức đã học, hãy hoàn chỉnh bảng tổng kết sau…

Dựa vào kiến thức đã học, hãy hoàn chỉnh bảng tổng kết sau . Tiết 2 trang 105 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Ôn tập cuối kì 2 Dựa vào kiến thức đã học, hãy hoàn chỉnh bảng tổng kết sau : Các loại trạng ngữ Câu hỏi Ví dụ … Đọc tiếpTiết 2 trang 105 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: Dựa vào kiến thức đã học, hãy hoàn chỉnh bảng tổng kết sau…

Tiết 1 trang 103, 104 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: Lập bảng tổng kết về chủ ngữ, vị ngữ trong từng kiểu câu kể…

Lập bảng tổng kết về chủ ngữ, vị ngữ trong từng kiểu câu kể theo những yêu cầu sau . Tiết 1 trang 103, 104 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Ôn tập cuối kì 2 Lập bảng tổng kết về chủ ngữ, vị ngữ trong từng kiểu câu kể theo … Đọc tiếpTiết 1 trang 103, 104 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: Lập bảng tổng kết về chủ ngữ, vị ngữ trong từng kiểu câu kể…

Tiết 8 trang 112 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 : Em hãy miêu tả cô giáo (hoặc thầy giáo) của em trong một giờ…

Em hãy miêu tả cô giáo (hoặc thầy giáo) của em trong một giờ học mà em nhớ nhất. (Lập dàn ý chi tiết). Tiết 8 trang 112 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Ôn tập cuối kì 2 Tập làm văn Em hãy miêu tả cô giáo (hoặc thầy giáo) … Đọc tiếpTiết 8 trang 112 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 : Em hãy miêu tả cô giáo (hoặc thầy giáo) của em trong một giờ…

Tiết 7 trang 110, 111 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: Đọc bài Cây gạo ngoài bến sông (Tiếng Việt 5, tập hai, trang…

Đọc bài Cây gạo ngoài bến sông (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 166). Dựa vào nội dung bài đọc, ghi dấu X vào □ trước ý trả lời đúng . Tiết 7 trang 110, 111 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Ôn tập cuối kì 2 Đọc bài Cây gạo … Đọc tiếpTiết 7 trang 110, 111 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: Đọc bài Cây gạo ngoài bến sông (Tiếng Việt 5, tập hai, trang…

Tiết 6 trang 109 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: Dựa vào hiểu biết của em và những hình ảnh được gợi ra từ bài thơ…

Dựa vào hiểu biết của em và những hình ảnh được gợi ra từ bài thơ Trẻ con ở Sơn Mỹ, hãy viết một đoạn văn khoảng 5 câu theo một trong các đề bài sau . Tiết 6 trang 109 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Ôn tập cuối kì … Đọc tiếpTiết 6 trang 109 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: Dựa vào hiểu biết của em và những hình ảnh được gợi ra từ bài thơ…