Tiết 1 ôn tập cuối học kì 2 – tiếng việt 4, Câu 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.Câu 2. Lập bảng thống kê các bài tập đọc…

Ôn Tập Cuối Học Kì II (Tiếng việt 4) – Tiết 1 ôn tập cuối học kì II – tiếng việt 4. Câu 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.Câu 2. Lập bảng thống kê các bài tập đọc trong chủ điếm Khám phá thế giới. Câu 1. Ôn luyện tập đọc và … Đọc tiếpTiết 1 ôn tập cuối học kì 2 – tiếng việt 4, Câu 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.Câu 2. Lập bảng thống kê các bài tập đọc…

Tiết 2 ôn tập cuối học kì 2 – Tiếng việt 4, Câu 1. Ôn tập đọc và học thuộc lòng.Câu 2. Lập bảng thống kê các từ đã học ở các…

Ôn Tập Cuối Học Kì II (Tiếng việt 4) – Tiết 2 ôn tập cuối học kì 2 – Tiếng việt 4. Câu 1. Ôn tập đọc và học thuộc lòng.Câu 2. Lập bảng thống kê các từ đã học ở các tiết Mở rộng vốn từ trong chủ điểm: Khám phá thế giới:Câu 3. … Đọc tiếpTiết 2 ôn tập cuối học kì 2 – Tiếng việt 4, Câu 1. Ôn tập đọc và học thuộc lòng.Câu 2. Lập bảng thống kê các từ đã học ở các…

Tiết 3 ôn tập cuối học kì 2 – Tiếng việt 4, Câu 1. Ôn tập đọc và học thuộc lòng. Câu 2. Viết một đoạn văn miêu tả cây xương rồng….

Ôn Tập Cuối Học Kì II (Tiếng việt 4) – Tiết 3 ôn tập cuối học kì 2 – Tiếng việt 4. Câu 1. Ôn tập đọc và học thuộc lòng. Câu 2. Viết một đoạn văn miêu tả cây xương rồng. Câu 1. Ôn tập đọc và học thuộc lòng. Câu 2. Viết một … Đọc tiếpTiết 3 ôn tập cuối học kì 2 – Tiếng việt 4, Câu 1. Ôn tập đọc và học thuộc lòng. Câu 2. Viết một đoạn văn miêu tả cây xương rồng….

Tiết 4 ôn tập cuối học kì 2 – Tiếng việt 4, Câu 1. Đọc truyện Có một lần.Câu 2. Tìm trong truyện trên:Câu 3. Bài đọc có trạng ngữ…

Ôn Tập Cuối Học Kì II (Tiếng việt 4) – Tiết 4 ôn tập cuối học kì II – Tiếng việt 4. Câu 1. Đọc truyện Có một lần.Câu 2. Tìm trong truyện trên:Câu 3. Bài đọc có trạng ngữ nào chỉ thời gian, nơi chốn? Câu 1. Đọc truyện Có một lần Câu 2. … Đọc tiếpTiết 4 ôn tập cuối học kì 2 – Tiếng việt 4, Câu 1. Đọc truyện Có một lần.Câu 2. Tìm trong truyện trên:Câu 3. Bài đọc có trạng ngữ…

Tiết 6 ôn tập cuối học kì 2 – Tiếng việt 4, Câu 1. Ôn tập đọc và học thuộc lòng. Câu 2. Hãy viết một đoạn văn khác miêu tả hoạt…

Ôn Tập Cuối Học Kì II (Tiếng việt 4) – Tiết 6 ôn tập cuối học kì II – Tiếng việt 4. Câu 1. Ôn tập đọc và học thuộc lòng. Câu 2. Hãy viết một đoạn văn khác miêu tả hoạt động của chim bồ câu. Câu 1. Ôn tập đọc và học thuộc … Đọc tiếpTiết 6 ôn tập cuối học kì 2 – Tiếng việt 4, Câu 1. Ôn tập đọc và học thuộc lòng. Câu 2. Hãy viết một đoạn văn khác miêu tả hoạt…

Tiết 8 ôn tập cuối học kì 2 – Tiếng việt 4, A. CHÍNH TẢ: Trăng lên.B. TẬP LÀM VĂN.Viết một đoạn văn miêu tả ngoại hình của một con…

Ôn Tập Cuối Học Kì II (Tiếng việt 4) – Tiết 8 ôn tập cuối học kì II – Tiếng việt 4. A. CHÍNH TẢ: Trăng lên.B. TẬP LÀM VĂN.Viết một đoạn văn miêu tả ngoại hình của một con vật mà em yêu thích.Đoạn văn tham khảo: A. CHÍNH TẢ: Trăng lên B. TẬP … Đọc tiếpTiết 8 ôn tập cuối học kì 2 – Tiếng việt 4, A. CHÍNH TẢ: Trăng lên.B. TẬP LÀM VĂN.Viết một đoạn văn miêu tả ngoại hình của một con…