Soạn bài người liên lạc nhỏ – Tiếng Việt lớp 3…

Người liên lạc nhỏ – Soạn bài người liên lạc nhỏ. 1. Anh Kim Đồng được giao nhiệm vụ gì? Trả lời: Anh Kim Đồng được giao nhiệm vụ làm giao liên, dẫn đường bảo vệ cán bộ, dẫn đường đưa cán bộ đến địa điểm mới. 1. Anh Kim Đồng được giao nhiệm vụ … Đọc tiếpSoạn bài người liên lạc nhỏ – Tiếng Việt lớp 3…

Kể chuyện bài người liên lạc nhỏ, Tranh 1: Hôm ấy, Kim Đồng được giao cho một nhiệm vụ mới. Đó là việc phải dẫn đường cho ông ké…

Người liên lạc nhỏ – Kể chuyện bài người liên lạc nhỏ. Tranh 1: Hôm ấy, Kim Đồng được giao cho một nhiệm vụ mới. Đó là việc phải dẫn đường cho ông ké cách mạng đến địa điểm mới và phải bảo đảm sự an toàn cho ông. Thế là hai ông cháu lên … Đọc tiếpKể chuyện bài người liên lạc nhỏ, Tranh 1: Hôm ấy, Kim Đồng được giao cho một nhiệm vụ mới. Đó là việc phải dẫn đường cho ông ké…

Chính tả bài người liên lạc nhỏ, 1. Nghe – Viết: NGƯỜI LIÊN LẠC NHỎ (trích) – Tìm tên riêng trong bài chính tả. • Trong bài chính…

Người liên lạc nhỏ – Chính tả bài người liên lạc nhỏ. 1. Nghe – Viết: NGƯỜI LIÊN LẠC NHỎ (trích) – Tìm tên riêng trong bài chính tả. • Trong bài chính tả có các tên riêng : Đức Thanh, Kim Đồng, Nùng, Hà Quảng. 1. Nghe – Viết: NGƯỜI LIÊN LẠC NHỎ (trích)– … Đọc tiếpChính tả bài người liên lạc nhỏ, 1. Nghe – Viết: NGƯỜI LIÊN LẠC NHỎ (trích) – Tìm tên riêng trong bài chính tả. • Trong bài chính…