Chính tả: Mùa thảo quả trang 114 sgk Tiếng Việt lớp 5, Tìm các từ ngữ chứa tiếng ghi ở mỗi cột…

Mùa thảo Quả – Chính tả: Mùa thảo quả trang 114 sgk Tiếng Việt lớp 5. Tìm các từ ngữ chứa tiếng ghi ở mỗi cột CHÍNH TẢ                    Mùa thảo quả Bài tập 1: NGHE – VIẾT –  Viết đúng chính tả trình bày đúng một đoạn văn trong bài mùa thảo quả. –  Chú … Đọc tiếpChính tả: Mùa thảo quả trang 114 sgk Tiếng Việt lớp 5, Tìm các từ ngữ chứa tiếng ghi ở mỗi cột…

Soạn bài tập đọc: Mùa thảo quả trang 113 Tiếng Việt lớp 5 – Tiếng Việt lớp 5…

Mùa thảo Quả – Soạn bài tập đọc: Mùa thảo quả trang 113 sgk Tiếng Việt lớp 5. Thảo quả báo hiệu vào mùa bằng cách nào? Cách dùng từ đặt câu ở đoạn đầu có gì đáng chú ý TẬP ĐỌC                    Mùa thảo quả CÁCH ĐỌC –  Đọc lưu loát và trôi chảy toàn … Đọc tiếpSoạn bài tập đọc: Mùa thảo quả trang 113 Tiếng Việt lớp 5 – Tiếng Việt lớp 5…

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về môi trường trang 115 sgk Tiếng Việt lớp 5, Ghép tiếng bảo với mỗi tiếng sau để tạo thành từ phức…

Mùa thảo Quả – Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về môi trường trang 115 sgk Tiếng Việt lớp 5. Ghép tiếng bảo với mỗi tiếng sau để tạo thành từ phức LUYỆN TỪ VÀ CÂU Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường  Bài tập 1:  Lời giải a) Phân biệt nghĩa … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về môi trường trang 115 sgk Tiếng Việt lớp 5, Ghép tiếng bảo với mỗi tiếng sau để tạo thành từ phức…

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 116 sgk Tiếng Việt lớp 5, Học sinh tự chọn chuyện để kể. Nếu không tìm được truyện mới ở …

Mùa thảo Quả – Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 116 sgk Tiếng Việt lớp 5. Học sinh tự chọn chuyện để kể. Nếu không tìm được truyện mới ở sách hay người khác kể thì có thể kể các truyện: KỂ CHUYỆN                  Kể chuyện đã nghe, đã đọc Học sinh tự … Đọc tiếpKể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 116 sgk Tiếng Việt lớp 5, Học sinh tự chọn chuyện để kể. Nếu không tìm được truyện mới ở …