Luyện từ và câu – Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? trang 127 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Luyện từ và câu – Vị…

Luyện từ và câu – Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? 1. Đánh dấu X vào □ trước câu kể Ai làm gì ?. Viết lại vị ngữ của mỗi câu đó và nêu ý nghĩa của vị ngữ.. Luyện từ và câu – Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? trang … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? trang 127 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Luyện từ và câu – Vị…

Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì trang 171 SGK Tiếng Việt 4 tập 1, Tìm các câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn trên….

Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì – Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì trang 171 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Tìm các câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn trên. Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai làm … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì trang 171 SGK Tiếng Việt 4 tập 1, Tìm các câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn trên….