Luyện từ và câu : Vị ngữ trong câu kể Ai là gì trang 38 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Đánh dấu X vào □ trước…

Đánh dấu X vào □ trước câu thơ có dạng Ai là gì ?. Gạch dưới bộ phận vị ngữ trong mỗi câu vừa tìm được.. Luyện từ và câu : Vị ngữ trong câu kể Ai là gì trang 38 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – Luyện từ và … Đọc tiếpLuyện từ và câu : Vị ngữ trong câu kể Ai là gì trang 38 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Đánh dấu X vào □ trước…

Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì trang 61 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Đọc các câu đã cho.Câu 2. Trong các câu trên, câu nào có…

Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì ? – Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì trang 61 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1. Đọc các câu đã cho.Câu 2. Trong các câu trên, câu nào có dạng “Ai là gì?”Câu 3. Xác … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì trang 61 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Đọc các câu đã cho.Câu 2. Trong các câu trên, câu nào có…