Luyện từ và câu – Tuần 8 trang 33 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Gạch dưới từ chỉ hoạt động, trạng thái của…

Gạch dưới từ chỉ hoạt động, trạng thái của loài vật và sự vật trong mỗi câu sau . Luyện từ và câu – Tuần 8 trang 33 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Luyện từ và câu – Tuần 8 – Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 1 … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Tuần 8 trang 33 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Gạch dưới từ chỉ hoạt động, trạng thái của…