Luyện từ và câu – Tuần 7 trang 30 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Gạch chân các hình ảnh so sánh trong những…

1. Gạch chân các hình ảnh so sánh trong những câu thơ sau. Viết kết quả vào bảng ở dưới.. Luyện từ và câu – Tuần 7 trang 30 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Luyện từ và câu – Tuần 7 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1 … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Tuần 7 trang 30 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Gạch chân các hình ảnh so sánh trong những…