Luyện từ và câu – Tuần 7 trang 28 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Viết từ ngữ chỉ hoạt động phù hợp với mỗi…

Viết từ ngữ chỉ hoạt động phù hợp với mỗi tranh dưới đây. Luyện từ và câu – Tuần 7 trang 28 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Luyện từ và câu – Tuần 7 – Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 1 1. Viết tên các môn em … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Tuần 7 trang 28 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Viết từ ngữ chỉ hoạt động phù hợp với mỗi…