Luyện từ và câu – Tuần 6 trang 26 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Điền từ vào ô trống theo hàng ngang. Biết…

1. Điền từ vào ô trống theo hàng ngang. Biết rằng các từ ở cột được tô đậm có nghĩa là Buổi lễ mở đầu năm học mới.. Luyện từ và câu – Tuần 6 trang 26 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Luyện từ và câu – Tuần 6 – … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Tuần 6 trang 26 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Điền từ vào ô trống theo hàng ngang. Biết…