Luyện từ và câu -Tuần 5 trang 19 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Đặt câu theo mẫu:…

Đặt câu theo mẫu. Luyện từ và câu -Tuần 5 trang 19 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Luyện từ và câu – Tuần 5 – Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 1 1. Viết vào chỗ trống: a) Tên hai bạn trong lớp: b) Tên một dòng sông … Đọc tiếpLuyện từ và câu -Tuần 5 trang 19 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Đặt câu theo mẫu:…