Luyện từ và câu – Tuần 34 trang 67 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Dựa theo nội dung bài Đàn bê của anh Hồ Giáo…

1. Dựa theo nội dung bài Đàn bê của anh Hồ Giáo (Tiếng Việt 2, tập hai, trang 136), tìm những từ ngữ trái nghĩa điền vào chỗ trống . Luyện từ và câu – Tuần 34 trang 67 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Luyện từ và câu – Tuần … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Tuần 34 trang 67 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Dựa theo nội dung bài Đàn bê của anh Hồ Giáo…