Luyện từ và câu – Tuần 32 trang 60 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Viết vào chỗ trống các từ cho dưới đây thành…

1. Viết vào chỗ trống các từ cho dưới đây thành từng cặp có nghĩa trái ngược nhau (từ trái nghĩa).. Luyện từ và câu – Tuần 32 trang 60 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Luyện từ và câu – Tuần 32 – Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Tuần 32 trang 60 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Viết vào chỗ trống các từ cho dưới đây thành…