Luyện từ và câu – Tuần 3 trang 10 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Viết đúng từ chỉ sự vật (người, đồ vật, con…

Viết đúng từ chỉ sự vật (người, đồ vật, con vật, cây cối) dưới mỗi tranh sau. Luyện từ và câu – Tuần 3 trang 10 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Luyện từ và câu – Tuần 3 – Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 1 1. Viết … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Tuần 3 trang 10 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Viết đúng từ chỉ sự vật (người, đồ vật, con…