Luyện từ và câu – Tuần 25 trang 27 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Điền vào chỗ trống từ ngữ có tiếng biển…

1. Điền vào chỗ trống từ ngữ có tiếng biển . Luyện từ và câu – Tuần 25 trang 27 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Luyện từ và câu – Tuần 25 – Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2 1. Điền vào chỗ trống từ ngữ có tiếng … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Tuần 25 trang 27 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Điền vào chỗ trống từ ngữ có tiếng biển…