Luyện từ và câu – Tuần 23 Trang 21 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: (1) Đọc bài thơ :…

(1) Đọc bài thơ :Đồng hồ báo thứcBác kim giò thận trọngNhích từng li, tùng liAnh kim phút làm lìĐi từng bước, từng bước.. Luyện từ và câu – Tuần 23 Trang 21 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Luyện từ và câu – Tuần 23 – Vở bài tập Tiếng … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Tuần 23 Trang 21 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: (1) Đọc bài thơ :…