Luyện từ và câu – Tuần 23 trang 19 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Viết tên các con vật dưới đây vào nhóm thích…

1. Viết tên các con vật dưới đây vào nhóm thích hợp : hố, báo, gấu, lợn lòi, chó sói, sư tử, thỏ, ngựa vằn, bò rừng, khỉ vượn, tê giác, sóc, chồn, cáo, hươu.. Luyện từ và câu – Tuần 23 trang 19 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Luyện … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Tuần 23 trang 19 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Viết tên các con vật dưới đây vào nhóm thích…

Luyện từ và câu – Tuần 23 trang 19 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Viết tên các con vật dưới đây vào nhóm thích…

1. Viết tên các con vật dưới đây vào nhóm thích hợp : hố, báo, gấu, lợn lòi, chó sói, sư tử, thỏ, ngựa vằn, bò rừng, khỉ vượn, tê giác, sóc, chồn, cáo, hươu.. Luyện từ và câu – Tuần 23 trang 19 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Luyện … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Tuần 23 trang 19 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Viết tên các con vật dưới đây vào nhóm thích…