Luyện từ và câu – Tuần 21 Trang 12 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: 1. Đọc bài thơ vặ ghi vào chỗ trống trong bảng…

1. Đọc bài thơ vặ ghi vào chỗ trống trong bảng dưới đây : Ông trời bật lửa Chị mây vừa kéo đến Trăng sao trốn cở rồi Đất nóng lòng chờ đợi Xuống đi nào, mưa ơi! . Luyện từ và câu – Tuần 21 Trang 12 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Tuần 21 Trang 12 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: 1. Đọc bài thơ vặ ghi vào chỗ trống trong bảng…