Luyện từ và câu – Tuần 20 Trang 7 Vở bài tập (VBT) Tiếng việt 3 tập 2: 1. Xếp các từ sau đây vào nhóm thích hợp : đất…

1. Xếp các từ sau đây vào nhóm thích hợp : đất nước, dựng xây, nhà nước, giữ gìn, non sông, gìn giữ, kiến thiết, giang sơn.. Luyện từ và câu – Tuần 20 Trang 7 Vở bài tập (VBT) Tiếng việt 3 tập 2 – Luyện từ và câu – Tuần 20 – Vở … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Tuần 20 Trang 7 Vở bài tập (VBT) Tiếng việt 3 tập 2: 1. Xếp các từ sau đây vào nhóm thích hợp : đất…