Luyện từ và câu – Tuần 17 trang 86 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Tìm những từ ngữ thích hợp để nói về đặc…

1. Tìm những từ ngữ thích hợp để nói về đặc điểm của nhân vật trong các bài tập đọc dưới đây . Luyện từ và câu – Tuần 17 trang 86 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Luyện từ và câu – Tuần 17 – Vở bài tập Tiếng Việt … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Tuần 17 trang 86 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Tìm những từ ngữ thích hợp để nói về đặc…