Luyện từ và câu – Tuần 17 trang 73 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Chọn từ trong ngoặc đơn chỉ đặc điểm của…

Chọn từ trong ngoặc đơn chỉ đặc điểm của con vật, rồi điền vào dưới hình vẽ mỗi con vật đó. Luyện từ và câu – Tuần 17 trang 73 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Luyện từ và câu – Tuần 17 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Tuần 17 trang 73 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Chọn từ trong ngoặc đơn chỉ đặc điểm của…