Luyện từ và câu – Tuần 16 trang 81 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Điền vào chỗ trống…

1. Điền vào chỗ trống . Luyện từ và câu – Tuần 16 trang 81 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Luyện từ và câu – Tuần 16 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1 1. Điền vào chỗ trống : a) Tên một số thành phố ở nước ta … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Tuần 16 trang 81 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Điền vào chỗ trống…