Luyện từ và câu – Tuần 16 trang 69 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Chọn một cặp từ trái nghĩa vừa tìm được ở…

Chọn một cặp từ trái nghĩa vừa tìm được ở bài tập 1, đặt câu với mỗi từ trong cặp từ trái nghĩa đó. Luyện từ và câu – Tuần 16 trang 69 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Luyện từ và câu – Tuần 16 – Vở bài tập … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Tuần 16 trang 69 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Chọn một cặp từ trái nghĩa vừa tìm được ở…