Luyện từ và câu – Tuần 15 trang 65 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Viết tiếp vào chỗ trống những từ chỉ đặc…

Viết tiếp vào chỗ trống những từ chỉ đặc điểm của người và vật. Luyện từ và câu – Tuần 15 trang 65 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Luyện từ và câu – Tuần 15 – Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 1 1. Dựa vào tranh, trả … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Tuần 15 trang 65 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Viết tiếp vào chỗ trống những từ chỉ đặc…