Luyện từ và câu – Tuần 13 trang 58 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Gạch một gạch ( — ) dưới bộ phận câu trả…

Gạch một gạch ( — ) dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ai ?. Luyện từ và câu – Tuần 13 trang 58 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Luyện từ và câu – Tuần 13 – Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 1 1. Viết … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Tuần 13 trang 58 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Gạch một gạch ( — ) dưới bộ phận câu trả…